PROJECTE EDUCATIU

L’escola Pare Poveda, fundada l’any 1977, és una escola pública d’educació infantil i primària (3-12 anys) de doble línia educativa amb més de 400 alumnes i uns vint-i-cinc docents i altres professionals vinculats als diferents àmbits que engloba el centre .

És una escola accessible i adaptada a les dificultats de mobilitat.

Disposa, a més de les aules ordinàries, d’espais com gimnàs-sala d’actes, menjador amb cuina pròpia, aules de música, anglès, informàtica, psicomotricitat i biblioteca.

Ens defineix el ser escola catalana, pluralista, coeducadora, solidària i respectuosa amb l’entorn, que vetlla per oferir als alumnes:

 • Una educació integral
 • Una educació socialitzadora
 • Un ensenyament de qualitat
 • Una visió crítica (fomentant l’esperit crític dels infants, a partir de l’observació, la investigació, la reflexió i l’autoavaluació).

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.

Adeqüem els processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de les competències.

D’aquesta manera proporcionem a cada infant l’oportunitat d’accedir a l’aprenentatge, el coneixement i el saber en funció dels seus propis processos, recursos i estratègies.

Els objectius educatius prioritaris de l’escola es sintetitzen en:
 • Facilitar la integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius
 • Fomentar el desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració
 • Incentivar l’esforç individual i grupal
 • Treballar la coeducació
 • Treballar en el marc de l’autoavaluació
 • Treballar per assolir les competències bàsiques, en la mesura de les capacitats de cada nen o nena, respectant els processos personals i promovent les potencialitats de cadascun.

L’escola està organitzada en dues etapes educatives: segon cicle d’Educació infantil, dels 3 als 6 anys i l’Educació Primària, dels 6 als 12 anys.

L’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:

• Compliment del currículum:  Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial, i promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del propi procés d’aprenentatge)

• Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques.

• Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb metodologies diverses. La realització d’aquests projectes promou activitats de recerca, treball en equip, treball cooperatiu, exposicions orals, etc)

• Distribució  d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats. En aquest sentit, es reforcen les àrees instrumentals aprofitant els recursos humans en desdoblaments, suports i altres agrupaments.

• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat.

PROJECTES I ACTIVITATS

 • Projecte matemàtic
 • Projecte de recerca i investigació científica (amb projectes): acord de col·laboració amb Cosmocaixa.
 • Tallers internivells de creació artística (dansa, teatre, pintura…)
 • Apadrinament de la lectura entre alumnes de 1r i 6è.
 • Participació de les famílies (protagonista de la setmana a P3, tallers d’avis al cicle inicial…)
 • Programa “Ja nedo” (piscina a primer)
 • Olimpoveda (jornades esportives i de convivència, cada 4 cursos)
 • Escoles sostenibles (activitats diverses de reciclatge, nutrició, aprofitament dels aliments…)

COMUNITAT EDUCATIVA

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en les tasques organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació.

Estan establerts mecanismes adients per afavorir la participació de les famílies: reunions periòdiques amb l’AFA, reunions d’inici de curs, entrevistes i activitats que es considerin pertinents i oportunes, etc

Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a través dels seus representants al Consell Escolar, els pares/mares delegats/des o bé directament fent arribar les demandes i/o suggeriments…

A més, la veu, opinions, demandes i/o propostes dels nens i nenes es comparteix i debat a l’assemblea de delegats que es reuneix una vegada al mes, on compartim el que es treballa a les tutories.